Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacynamon cynamon
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaiblameyou iblameyou

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
0192 3fde 420
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viarawwwr rawwwr
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarawwwr rawwwr
9576 ddb6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaiblameyou iblameyou

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
0192 3fde 420
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viarawwwr rawwwr
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarawwwr rawwwr
9576 ddb6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl