Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

8739 cdaa 420

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

3923 ef0d 420
Reposted fromlafuene lafuene viainsanedreamer insanedreamer
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
3080 7c4b 420
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
1789 c362 420
Reposted fromamatore amatore viaanncey anncey
9848 2b76 420

a-l-ancien-regime:

The gardens of Versailles this morning

Reposted fromkulamin kulamin viapsilocybemermaid psilocybemermaid
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
1386 8b18 420
6289 9499 420
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse - "Siddhartha"
Reposted frombimbka bimbka viaiblameyou iblameyou
1501 5b6b 420
3124 54f1 420
Reposted fromszatanista szatanista viaapatyczna apatyczna
Is sex dirty? Only if it's done right.
— Woody Allen

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

June 23 2017

4454 4ab0 420
Reposted fromohnina ohnina viacalifornia-love california-love
why I am like this?
Reposted fromFlau Flau viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl