Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapatyczna apatyczna
8436 62e3 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viaapatyczna apatyczna
3996 794b 420
Reposted fromkaiee kaiee viatwice twice
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
8394 23e4 420
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viakikkeer kikkeer

June 21 2017

8599 926f 420

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viailovemovies ilovemovies
8775 59d2 420

hardyness:

Beauty and the beast cast → Emma Watson about filming the sequence of “Be our guest”:

In this scene, it was literally me sitting at an empty table seven days just looking at nothing it was the most boring thing I’ve ever had. 

Reposted fromvronk vronk viaunmadebeds unmadebeds
2000 2585
1930/06/29 Sławomir Mrożek, Polish dramatist, writer and cartoonist :) was born.
The caption: "The man who invented himself"
1223 607a 420
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaPoranny Poranny

June 20 2017

1905 77a5 420
5226 b061 420
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaiblameyou iblameyou
7311 7825 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaadwokatdiabla adwokatdiabla
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
8837 4d7a 420

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

7352 d8fd 420
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaadwokatdiabla adwokatdiabla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl