Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

3597 774f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Marcel Duchamp
7298 444a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1334 df71 420
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
4063 d6d5 420
Reposted frompurpa purpa viainsanedreamer insanedreamer
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
8957 42d0 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaburnmyshadow burnmyshadow
1919 8548 420
Reposted fromsunlight sunlight viabetterthanlies betterthanlies
2829 1c73 420
0077 d4b6 420
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
9802 45c7 420
1427 c62a 420
Reposted fromwwannie wwannie viapoczekalniadusz poczekalniadusz
2452 80f2 420
Reposted fromcyel cyel viaquotes quotes
6790 ca7c 420
Reposted fromrichardth richardth viainsanedreamer insanedreamer
4041 7f08 420
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
5781 d909 420
Reposted fromkatisz katisz viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl