Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

3648 ac5a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
3501 3ec4 420
Reposted fromnebthat nebthat viaapatyczna apatyczna
8933 1e70 420
Reposted fromnosmile nosmile viaapatyczna apatyczna
Godziny, minuty, sekundy
I co raz więcej jest miedzy nami różnic
A ty zamykasz się sama w swej próżni
Śniąc swoje półsny
— PRO8L3M

March 11 2018

9049 6154 420
Reposted fromrol rol viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viatwice twice
2278 2980 420
6535 eeaa 420

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

0188 df4f 420
1426 9ac2 420

dadalux:

A Wintry Walk by Lowell Birge Harrison (1854 – 1929) 

1317 b463 420
1072 111d 420
3336 6d26 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl