Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

0248 1416 420
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viaxannabelle xannabelle
1675 d715 420
4923 d27a 420
0354 7fad
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
9851 bcdd 420
Reposted fromslid0 slid0 viagogullo77 gogullo77
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaxannabelle xannabelle
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
9800 c639 420
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw

June 19 2018

7712 251f 420
Reposted fromseaweed seaweed viaapatyczna apatyczna
6703 3700 420
Reposted frompensieve pensieve viaPoranny Poranny
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viainsanedreamer insanedreamer
6725 88c7 420
4611 857b 420
3681 e3b5 420
n_ights
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viacalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl