Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
2356 6048 420
Reposted fromblutelf blutelf viaiblameyou iblameyou
4181 75e2 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaapatyczna apatyczna
8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viaapatyczna apatyczna
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunmadebeds unmadebeds
“Philosophy is really nostalgia, the desire to be at home.” 
— - Freiherr von Hardenberg
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaPoranny Poranny
3637 08eb 420
Reposted fromwazelina wazelina viaPoranny Poranny
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
6483 bb26 420
Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer
6747 4a26 420

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer

September 18 2017

0628 69c4 420
Reposted fromdivi divi viaapatyczna apatyczna
4566 5053 420

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaapatyczna apatyczna

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

7709 1dec 420

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viaapatyczna apatyczna
9735 f2a4 420
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
3140 31ce 420
Reposted fromciarka ciarka viaiblameyou iblameyou
8840 9645 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8837 8315 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl