Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacynamon cynamon
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaiblameyou iblameyou

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
0192 3fde 420
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viarawwwr rawwwr
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarawwwr rawwwr
9576 ddb6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 11 2017

I want to love you without clutching, appreciate you without judging, join you without invading, invite you without demanding, leave you without guilt, criticize you without blaming, and help you without insulting. If I can have the same from you, then we can truly meet and enrich each other.
Virginia Satir
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
3424 6302 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viagogullo77 gogullo77
6816 2a0f 420
Reposted fromteijakool teijakool viamesoup mesoup
8258 6338 420
8748 63a9 420
Reposted fromnev3r-say-die nev3r-say-die viarawwwr rawwwr
4776 ac29 420
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl