Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viathebelljar thebelljar
4869 89b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
4545 f14e 420
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaapatyczna apatyczna
9956 704c 420
Reposted fromRowena Rowena viaapatyczna apatyczna
1549 77f3 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaapatyczna apatyczna
0501 6873 420
Reposted fromoll oll viaapatyczna apatyczna

October 31 2018

2520 8fbf 420
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajointskurwysyn jointskurwysyn
8943 656f 420
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
7049 4e41 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
5470 fe4b 420
Reposted frommangoe mangoe viagogullo77 gogullo77

October 29 2018

4566 5053 420

beautyofabandonedplaces:

Vines creeping in through an old skylight in the Verrière de chateau. [1600 x 1067] [OS].

8103 1ee7 420
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl